Esthetiek

Als mensen laten wij al eeuwenlang onze sporen na. Vaak worden de sporen met de tijd weer gewist, maar als we kijken naar de elementen die uiteindelijk overblijven, zijn deze altijd van grote esthetische waarde. Of het nu gaat om een Egyptische piramide of een schilderij van Rembrandt, esthetiek lijkt een voorwaarde om de tand des tijds te doorstaan.

Daarom heeft Buro E de overtuiging dat ook energie- en klimaatoplossingen een zekere schoonheid moeten bezitten om echt duurzaam te kunnen zijn. De esthetiek kan zitten in het visuele aspect van een maatregel, maar ook in het slim combineren van technieken en gebruiksfuncties.

Eenvoud

De drang om de omgeving naar onze hand te zetten zit in ons DNA. Het ontwikkelen van adaptieve maatregelen is dan ook niet iets van de laatste tijd. Al millennia lang ontwikkelen mensen slimme manieren om zo efficiënt mogelijk het leefcomfort te vergroten. Zo maakt bijvoorbeeld het Klassieke atrium, vanwege de gunstige en natuurlijke beïnvloeding van het binnenklimaat, in de moderne architectuur een revival door. En natuurlijk kunnen we ook nog altijd veel leren door het goed bestuderen van onze oerinspirator, de natuur.

Terug naar de basis: dat is de insteek van Buro E bij energie- en klimaatvraagstukken. Wat heb ik nodig en hoe bereik ik dat? Antwoorden liggen niet zelden verscholen in huis-tuin-en-keuken maatregelen en basale natuurkundige wetten. Om een voorbeeld te geven: alleen al het aanbrengen van groen in de werkomgeving kan veel doen voor vochtbalans, CO2-gehalte en temperatuur en daarmee voor energiebesparing en werkklimaat en welzijn van de aanwezigen. Ook een slimme afstemming van vraag en aanbod van energie is een voor de hand liggend, maar wel zo effectief uitgangspunt om duurzaamheid te bewerkstelligen.

Economie

We kunnen er niet omheen: onze samenleving wordt gedicteerd door geld, dat is al lang zo en zal ook nog wel lang zo blijven. De wetten van de economie zijn ook op gebied van duurzaamheid in de meeste gevallen leidend. Succes van verduurzaming staat of valt uiteindelijk met rendement.

Gelukkig hebben diverse overheden op Europees, nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau stimuleringsmaatregelen in het leven geroepen. Buro E kent de weg in het subsidie en financieringslandschap. Om voor elke situatie tot een optimale kosten-batenanalyse te komen bepaalt Buro E de mogelijkheden en onmogelijkheden. Het streven naar woekerrendementen hoort daar niet bij. Een duurzame investering is een eerlijke en zekere investering. Een lange-termijn perspectief is hierbij essentieel. Van een terugverdientijd van 5, 10 of 15 jaar zou een duurzaam ondernemer niet terug moeten schrikken. Beschouw de investering als het laten groeien van een boom waar je vervolgens een leven lang de vruchten van plukt.

Ecologie

Van de vier pijlers is ecologie waarschijnlijk het meest evident met duurzaamheid verbonden. Toch kan het belang van ecologie voor de mens niet genoeg benadrukt worden. Het is inmiddels boven twijfel verheven dat de mens een steeds sterker worden invloed heeft op klimaat, natuur en milieu.

Buro E haalt veel energie uit het tegengaan van klimaat- en milieueffecten. Op lokale schaal valt hieronder bijvoorbeeld de uitstoot van fijnstof. Nederland kent één van de hoogste concentraties van fijnstof in Europa en de laatste jaren nemen de concentraties in Nederlandse steden nauwelijks af. Verbranding van (fossiele) brandstoffen in het verkeer en voor gebouwverwarming is hiervan een belangrijke oorzaak. Op macroniveau zorgt de toenemende uitstoot van broeikasgassen voor een nog grotere bedreiging. De eerste gevolgen van klimaatverandering zorgen wereldwijd al voor grote problemen, zoals verdroging en overstromingen. Wat betreft dat laatste behoeft het geen uitleg dat wij in Nederland extra voorzichtig moeten zijn.